menu

Stichting Sterre der Zee 

Vanaf het ontstaan van het antroposofisch medisch centrum Sterre der Zee steunt een grote groep mensen dit initiatief. Niet alleen van harte en met enthousiasme, maar ook met raad en daad. En financieel! Om deze veelzijdige steun ook organisatorisch en bestuurlijk met het dagelijkse medische werk te verbinden is de Stichting Sterre der Zee opgericht.

Doel van de stichting

Stichting Sterre der Zee heeft ten doel de werkzaamheden binnen de eerste en tweedelijns antroposofische medische zorg in de gemeente ‘s-Gravenhage te bevorderen en ondersteunen; om financiële ondersteuning in de vorm van giften mogelijk te maken en te propageren; en om de bekendheid met – en het maatschappelijk draagvlak voor de antroposofische zorg in Den Haag te vergroten. Daartoe wordt ook samenwerking en afstemming gezocht met verwante stichtingen e/o instellingen voor antroposofische zorg.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Het ontwikkelen en consolideren van een volwaardig centrum voor medische zorg op antroposofische basis. Volwaardig houdt in dat naast huisartsenzorg ook fysiotherapie, kunstzinnige therapie, uitwendige therapie, dieettherapie, GZ-psychologische hulp en een consultatiebureau (inclusief verpleegkundige begeleiding) worden aangeboden respectievelijk een plek hebben binnen het medisch centrum.

Het zoeken van samenwerking met andere antroposofische (huisarts)praktijk(en), teneinde een groter bereik, kostenverlaging, en betere en efficiëntere dienstverlening te kunnen realiseren.

Met voorgaande doelstelling hangt samen: het zoeken van een nieuwe praktijkruimte, die geschikt is voor deze schaalvergroting en deze ook op juiste wijze kan faciliteren. Dit blijkt nog niet zo gemakkelijk, maar het blijft een van de belangrijke doelstellingen, omdat de huidige locatie alleen al voor Sterre der Zee eigenlijk aan de krappe kant is.

Het stimuleren van bredere bekendheid met en belangstelling voor de bestaande opleidingen en leerroutes binnen de antroposofische gezondheidszorg, met name ook vanwege het voor de toekomst kunnen waarborgen van opvolging waar door pensionering of om andere redenen een bezettingstekort kan ontstaan. Hiermee hangt samen het aanbieden van stageplekken in alle beschikbare werkvelden.

ANBI-status

Om doelstelling en beleidsplan beter in te kunnen bedden heeft Stichting Sterre der Zee de ANBI-status aangevraagd en verkregen:

Rechtspersoon: Stichting Sterre der Zee
KvK nummer: 27293106
RSIN: 817225079

Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL11 INGB 0005143441

De stichting is actief

  • als beheerder van het antroposofisch medisch centrum Sterre der Zee;
  • als te adviseren orgaan voor de gebruikers (artsen en therapeuten) in het medische centrum;
  • als bevorderaar van de antroposofische zorg (zoals huisartsenzorg en therapeutische zorg) in Den Haag.

De stichting onderhoudt contacten met de besturen van soortgelijke initiatieven in Den Haag. Er zijn regelmatig gesprekken met de besturen van KTW (Kunstzinnig Therapeutisch Werk), met vertegenwoordigers van Duindoorn, de Haagse afdeling van Patiëntenvereniging Antroposana (zie: www.antroposana.nl/afdelingen).

De stichting ondersteunt de activiteiten van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders. Zie: www.nvaz.nl

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Penningmeester: Elly van Vliet
  • Lid: Taco Sorgdrager

Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, of iemand kennen die geschikt zou zijn, neem u dan contact op via e-mail (zie hieronder, bij 'Contactgegevens'). Wij nodigen u graag uit voor een gesprek.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting doen hun werk belangeloos. Wel is er vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten mogelijk.

Contactgegevens

Stichting Sterre der Zee
Badhuisstraat 224
2584 HN Den Haag

Uitgeoefende activiteiten 2019-2020

In 2019 nam dr Christine van Gend de praktijk over van dr Roel Amons. Haar praktijk is gevestigd in Hubertusduin. De samenwerking op de werkvloer die was ontstaan met dr Roel Amons werd met dr van Gend voortgezet.

Met hulp van de Novalisstichting werd onderzocht of er een gezamenlijk pand aangeschaft kon worden. Dit streven werd door de bestuursleden van de stichting Sterre der Zee praktisch en inhoudelijk ondersteund. In de loop van 2020 werd duidelijk dat aankoop van een gezamenlijk pand momenteel geen haalbare kaart is. Doel voor 2021 is het vinden van een huurpand, eventueel met een optie tot koop.

Het boekjaar 2019 werd met een positief resultaat afgesloten, zodat de reserve verder kon worden uitgebouwd en beschikbaar is voor noodzakelijke investeringen bij een verhuizing. We zijn dankbaar voor het bedrag aan schenkingen en tevreden met de gezonde financiele positie. Het financiële jaarverslag 2020 volgt binnenkort.

Financieel jaarverslag 2020

Jaaroverzicht-Sterre-der-Zee-2020.pdf

Balans-Sterre-der-Zee-2020.pdf

Financieel jaarverslag 2019

Jaaroverzicht Sterre der zee 2019.pdf

Balans-2019-Sterre-der-Zee.pdf

Financieel jaarverslag 2018

jaaroverzicht sterre der zee 2018.pdf

balans sterre der zee 2018.pdf

Financieel jaarverslag 2017

jaaroverzicht sterre der zee 2017.pdf

balans sterre der zee 2017.pdf

Financieel jaarverslag 2016

Jaaroverzicht Sterre der Zee 2016.pdf

Balans 2016 Sterre der Zee.pdf

Financieel jaarverslag 2015

Jaaroverzicht Sterre der Zee 2015.pdf

Balans 2015 Sterre der Zee.pdf

Financieel jaarverslag 2014

Jaaroverzicht Sterre der Zee 2014.pdf

Balans 2014 Sterre der Zee.pdf