menu

Klachten 

Wanneer u een klacht hebt of ontevreden bent over de zorgverlening of de bejegening van een van de zorgverleners bij Sterre der Zee, stellen wij het op prijs als u dit met de betrokkene bespreekt. Dan kan deze proberen uw onvrede samen met en voor u op te lossen. Ook zien wij uw opmerkingen als mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.

Is dit lastig voor u of komt u er samen met de betrokkene niet uit, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Daarbij kan een klachtenfunctionaris helpen. Onze klachtenfunctionaris is mevrouw Versteegh. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 2210 3966.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van Sterre der Zee. Zij zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen tussen u en de betrokkene. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

In ons klachtenreglement vindt u de procedure die gevolgd wordt wanneer een schriftelijke klacht wordt ingediend.

KLACHTENREGLEMENT
van Antroposofisch Medisch Centrum Sterre der Zee

De individuele zorgverleners, werkzaam bij Antroposofisch Medisch Centrum Sterre der Zee, gezamenlijk en afzonderlijk hierna te noemen: de Zorgaanbieder, hebben deze Klachtregeling getroffen ter uitvoering van de verplichtingen van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen in de Zorg.

De regeling is vastgesteld in overeenstemming met de representatieve cliëntenvereniging Antroposana.

De bedoeling van deze klachtregeling is een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten te waarborgen.

Deze klachtregeling wordt bekendgemaakt aan cliënten van Zorgaanbieder door publicatie op de website: www.amc-sterre-der-zee.nl. Daar vindt u ook de contactgegevens van de klachtenfunctionaris en van de Geschillencommissie waarbij de Zorgaanbieder is aangesloten.

Klachtenfunctionaris

1) De Zorgaanbieder heeft een Klachtenfunctionaris aangewezen.

2) De klachtenfunctionaris geeft cliënt op diens verzoek gratis advies met betrekking tot het indienen van een klacht en staat de cliënt desgevraagd bij bij het formuleren van de klacht en bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

3) De klachtenfunctionaris richt zich op het bereiken van een zo bevredigend mogelijke oplossing van de klacht.

4) De Zorgaanbieder waarborgt:

  • dat de klachtenfunctionaris niet betrokken is bij de aangelegenheid waarop de klacht betrekking heeft;
  • dat de klachtenfunctionaris in een onafhankelijke positie verkeert t.o.v. het AMC Sterre der Zee en daar ook niet zelf werkzaam is;
  • dat de klachtenfunctionaris de vrijheid heeft zijn werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de wet, zonder inmenging door de Zorgaanbieder en in overeenstemming met de voor hem geldende beroepsnormen en een eventueel in aanvulling op deze regeling geldende taakomschrijving.

Indienen en behandeling van een klacht

5) Klachten over een gedraging in het kader van de zorgverlening kunnen worden ingediend door:

  • Een cliënt van Zorgaanbieder
  • Een vertegenwoordiger van een cliënt van Zorgaanbieder
  • Een nabestaande* van een overleden cliënt.

6) Bij weigering van de Zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen, kan die persoon een klacht indienen over deze weigering. 1)

7) De klacht wordt schriftelijk ingediend bij de Zorgaanbieder.

8) De Zorgaanbieder bevestigt binnen een week na ontvangst van de klacht deze ontvangst aan de klager en wijst op de mogelijkheid om de hulp van de klachtfunctionaris in te roepen.

9) Als de klacht betrekking heeft op het handelen van een ander dan Zorgaanbieder, zal Zorgaanbieder aan klager om diens schriftelijke toestemming vragen om de klacht over te dragen aan degene op wiens handelen de klacht betrekking heeft. Als klager die toestemming geeft, zal Zorgaanbieder zorgen voor een zorgvuldige overdracht van de klacht.

10) De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.

11) De Zorgaanbieder onderzoekt de klacht zorgvuldig en onderzoekt de mogelijkheden om tot een bevredigende oplossing te komen.

12) In het kader van het onderzoek zal een gesprek van Zorgaanbieder en klager in bijzijn van de klachtenfunctionaris kunnen plaatsvinden.

13) De Zorgaanbieder houdt de klager op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.

14) De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke mededeling van de Zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven

  • tot welk oordeel het onderzoek heeft geleid,
  • welke beslissingen de Zorgaanbieder heeft genomen over en naar aanleiding van de klacht,
  • en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen worden gerealiseerd.

Als in overleg met de klager een oplossing is bereikt, wordt deze in de schriftelijke mededeling opgenomen.