menu

Stichting Sterre der Zee 

Stichting Sterre der Zee is opgericht in 2006 toen het antroposofisch medisch centrum Sterre der Zee werd geopend aan de Badhuisstraat. De stichting was belast met beheer van het pand en heeft het centrum op bestuurlijk en financieel gebied gesteund.

Doel van de stichting

Stichting Sterre der Zee heeft ten doel de werkzaamheden binnen de eerste en tweedelijns antroposofische medische zorg in de gemeente ‘s-Gravenhage te bevorderen en ondersteunen. Daarnaast stelt de Stichting zich tot doel financiële ondersteuning in de vorm van giften mogelijk te maken en om de bekendheid met – en het maatschappelijk draagvlak voor de antroposofische zorg in Den Haag te vergroten. Daartoe wordt ook samenwerking en afstemming gezocht met verwante stichtingen en instellingen voor antroposofische zorg.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Voor de komende tijd ziet het bestuur van Stichting Sterre der Zee het als haar taak het Antroposofisch Medisch Centrum de Lichter te ondersteunen met fondsenwerving en bestuurlijke begeleiding.

Sinds er een nieuwe praktijkruimte is gevonden op de Dr.Lelykade 68, waar de praktijken van José Korte en Christine van Gend nu gehuisvest zijn ondersteunt het bestuur dit Antroposofische Centrum, de Lichter geheten, reeds met raad en daad.

Daar is nu sprake van een volwaardig centrum voor medische zorg op antroposofische basis. Volwaardig houdt in dat naast huisartsenzorg ook fysiotherapie, kunstzinnige therapie, uitwendige therapie, dieettherapie, pedagoog/biografisch coach, en muziektherapie wordt aangeboden. Er is een samenwerkingsverband met Sterrekind, een antroposofisch consultatiebureau op de locatie Frankenslag 11.

ANBI-status

Om doelstelling en beleidsplan beter in te kunnen bedden heeft Stichting Sterre der Zee de ANBI-status aangevraagd en verkregen:

Rechtspersoon: Stichting Sterre der Zee
KvK nummer: 27293106
RSIN: 817225079

Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL11 INGB 0005143441

De stichting is actief

 • als te adviseren orgaan voor de gebruikers (artsen en therapeuten) in het medische centrum;
 • als bevorderaar van de antroposofische zorg (zoals huisartsenzorg en therapeutische zorg) in Den Haag.

De stichting onderhoudt contacten met de besturen van soortgelijke initiatieven in Den Haag. Er zijn regelmatig gesprekken met de besturen van vertegenwoordigers van Duindoorn, de Haagse afdeling van Patiëntenvereniging Antroposana.(zie: www.antroposana.nl/afdelingen).

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Lilian van Raalte
 • Secretaris: Christiaan Eckhart
 • Penningmeester: Rob van Zaalen

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting doen hun werk belangeloos. Wel is er vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten mogelijk.

Contactgegevens

Stichting Sterre der Zee
Pinksterbloemplein 65
2555 ER Den Haag

Activiteiten van 2021 tot november 2023

De afgelopen 2 jaren is er veel gebeurd binnen de stichting Sterre der Zee: zo hebben er bestuurswisselingen plaatsgevonden en is veel tijd en energie gestoken in het nieuwe pand aan de Dr Lelykade. Op 11 april 2023 heeft de nieuwe praktijk, de Lichter, haar deuren geopend.

Zoals u weet zijn wij in 2022 een schenkingsactie gestart ten behoeve van de kosten van de verbouwing van Werkgemeenschap AMC de Lichter. Via deze weg willen we u bedanken voor uw bijdragen en inzage geven in wat er met uw bijdragen gebeurt.

Hierbij vindt u een overzicht van de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de verbouwing van het gezondheidscentrum.

Bekostiging-verbouwing.pdf

We hebben al vele schenkingen mogen ontvangen ten behoeve van de Werkgemeenschap AMC De Lichter, zowel van particulieren als van de Stichting Phoenix en de Stichting Woonruimte voor ouderen/ Novalis in het overzicht aangeduid als St WvO. Ook is er veel schenkgeld gegenereerd tijdens de kunstmarkt en de veiling die door bevriende kunstenaars voor de Werkgemeenschap AMC De Lichter werd georganiseerd.

Daarnaast is de Werkgemeenschap AMC De Lichter drie leningen aangegaan:

 • Eén lening (door huisarts Van Gend) is een langlopende rentevrije lening, specifiek bedoeld voor de waarborgsom van de huur en wordt pas afgelost bij het einde van de huur of haar pensionering.
 • De tweede lening is van een particulier. Deze lening moet in termijnen worden afgelost vóór 01-01-2025. De rente wordt betaald vanuit de exploitatierekening van de Werkgemeenschap AMC De Lichter.
 • De derde lening betreft een lening door de Stichting Woonruimte voor Ouderen/ Novalis. De Werkgemeenschap AMC De Lichter is in gesprek met het bestuur van deze stichting over de aflossing van deze lening.

De Werkgemeenschap AMC De Lichter heeft in de exploitatie weinig ruimte voor aflossing van de leningen. Wel is inmiddels, dankzij de schenkingen, een bedrag van € 29.375,- beschikbaar om aan een deel van de verplichtingen te voldoen.

Stichting Sterre der Zee streeft er naar vóór eind 2024 de resterende ruim € 10.000,-, benodigd voor de aflossing van de particuliere lening, mogelijk te maken. Dankzij uw steun zijn we hiervoor al op de goede weg! Uw bijdragen blijven daarom zeer welkom.

Ook op de langere termijn blijft uw steun van belang voor het nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de van de Stichting Woonruimte voor ouderen/Novalis ontvangen lening.

Nogmaals hartelijk dank voor alle steun!

We houden u op de hoogte!

Kunt u ons financieel steunen?

De Stichting Sterre der Zee is een schenkingsactie begonnen en iedere kleine of grote bijdrage is van harte welkom!

Bijdragen kan op verschillende manieren.

 • Met een overschrijving naar rekeningnummer NL11INGB0005143441 t.a.v. Stichting Sterre der Zee onder vermelding van “Het nieuwe pand”.
 • Met een akte voor een periodieke gift. Dit kan een notariële akte zijn of een overeenkomst met de stichting Sterre der Zee. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor de informatie van de belastingdienst.
 • Met een legaat. U kunt er voor kiezen om de Stichting Sterre der Zee op te nemen in uw testament. Op de website Toegift.nl vindt u meer informatie hierover. Deze website wordt gemaakt door de stichtingen van Nederland, maar de aanwijzingen gelden ook voor een kleine stichting als die van ons.

De Stichting Sterre der Zee heeft een ANBI-status. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting. Als u vragen heeft over deze schenkingsactie of uw mogelijkheden tot een bijdrage wilt bespreken met het bestuur van de stichting dan kunt u contact opnemen met de voorzitter mw. Lilian van Raalte () of met bestuurslid dhr. Christiaan Eckhart ().

Natuurlijk houden we u via de website op de hoogte van de vorderingen met de verbouwing.

Bestuurswisselingen: Elly van Vliet en Taco Sorgdrager zijn in juli 2022 gestopt met hun bestuursactiviteiten. Wij bedanken Elly van Vliet die 8(!) jaar het penningmeesterschap op zich nam. Taco is kortere tijd bestuurslid geweest, ook dank daarvoor! Het nieuwe bestuur bestaat uit Christiaan Eckhart, secretaris en Rob van Zaalen, penningmeester, Lilian van Raalte, voorzitter.

Wij zijn ontzettend dankbaar en geroerd door alle kleine en grote schenkingen die wij van particulieren, stichting Novalis en Stichting Antroposofische Zorg Phoenix mochten ontvangen. Dankzij deze gulle gaven en leningen wordt dit gezamenlijke initiatief gedragen en gesteund.

Wij zullen deze schenkingsactie voortzetten in de komende jaren om ons ideaal van een mooi en toekomstbestendig antroposofisch centrum te bewerkstelligen.

Financieel jaarverslag 2022

Jaaroverzicht-Sterre-der-Zee-2022.pdf

Balans-Sterre-der-Zee-2022.pdf

Financieel jaarverslag 2021

Jaaroverzicht-Sterre-der-Zee-2021.pdf

Balans-Sterre-der-Zee-2021.pdf

Financieel jaarverslag 2020

Jaaroverzicht-Sterre-der-Zee-2020.pdf

Balans-Sterre-der-Zee-2020.pdf

Financieel jaarverslag 2019

Jaaroverzicht Sterre der zee 2019.pdf

Balans-2019-Sterre-der-Zee.pdf

Financieel jaarverslag 2018

jaaroverzicht sterre der zee 2018.pdf

balans sterre der zee 2018.pdf

Financieel jaarverslag 2017

jaaroverzicht sterre der zee 2017.pdf

balans sterre der zee 2017.pdf